head-bankaotonmaka-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2023 9:21 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำขุ่น – บ้านเก่าต้นมะค่า ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า  ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ.2514 โดยนายสมบัติ ไชยสนิท ได้บริจาคที่ดินจำนวน 23  ไร่  55 ตารางวา ให้สร้างโรงเรียน จนได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  รบ. 333 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่  39304  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522  โดยมี นายสถาพร วารีศรี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสวนผึ้ง  เป็นผู้รับมอบ และได้แต่งตั้ง นายสุวิทย์  บุญเลิศ เป็นครูใหญ่คนแรกประจำโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

วันที่ 13  เมษายน พ.ศ.2517 โรงเรียนได้ประสบวาตภัย ทำให้โรงเรียนเกิดความเสียหายใช้เป็นที่เรียนไม่ได้ ทางสโมสรโรตารี่ราชบุรีได้บริจาคเงินจำนวน  3,000  บาท  สมทบกับแรงงาน ของประชาชนในท้องถิ่นซ่อมแซมสร้างอาคารเรียนขึ้นมาใหม่
พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณจำนวน 300,000  บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  ป.1 ก ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด  5  ห้องเรียน
พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ  จำนวน  1  หลัง  (ปัจจุบันรื้อถอนและปรับปรุงเป็นโรงฝึกงาน)
พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน 1 หลัง  ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ  4 ที่  ขุดบ่อน้ำตื่น  1  บ่อ  โดยหน่วย กรป.กลาง  กองบัญชาการทหารสูงสุด  มอบสังกะสีมุงหลังคาส้วมและรองซีเมนต์บ่อน้ำตื้น
พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ  จำนวน  1  หลัง  (ปัจจุบันรื้อถอนและปรับปรุงเป็นโรงเก็บของ)  และส้วม  1  หลัง แบบ  5  ที่
พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณในวงเงิน  480,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง
พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณในวงเงิน 180,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ202/26    จำนวน  1  หลัง
พ.ศ.2539  ประชาชนได้บริจาคเงินรวมเป็นเงิน  200,000  บาท  สร้างอาคารโรงฝึกงานแบบเขียนเอง  จำนวน  1  หลัง  และโรงอาหารแบบเขียนเอง  จำนวน  1  หลัง
พ.ศ.2556  ได้รับงบประมาณในวงเงิน  70,175  บาท  สร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ  3  ที่นั่ง  และได้รับบริจาคเงินรวมเป็นเงิน  45,000  บาท เพื่อใช้ปรับปรุงแทงก์น้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นห้องอาบน้ำจำนวน  4  ห้อง
พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณในวงเงิน 589,700 บาท ในการซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  ขนาด  5  ห้องเรียน (อาคารเรียน 1) เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

1. นายสุวิทย์  บุญเลิศ ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2514 – พ.ศ.2517
2. นายสุรินทร์  ไทยโสภา ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518
3. นายวังชัย  สกลเกียรติ ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2518 – พ.ศ.2519
4. นายจรัส  ราชสิงโห ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2519 – พ.ศ.2526
5. นายอนันต์  นิกรศิริ ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2526 – พ.ศ.2531
6. นายวิจิตร  ปิยะจินดา ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2531 – พ.ศ.2532
7. นายบุญเหลือ ทองทราย ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2532 – พ.ศ.2534
8. นายรชต  สินสมรส ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2534 – พ.ศ.2541
9. นางประทุม สุขะ ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2542 – พ.ศ.2542
10.นางอำพร  สังข์พระกร ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2544 – พ.ศ.2545
11.นายเชิดศักดิ์  มั่นฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2545 – พ.ศ.2546
12.นางสาวฉัตรมณี จันทวงษ์ ตำแหน่ง ครูใหญ่       พ.ศ.2546 – พ.ศ.2547
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ   พ.ศ.2547 – พ.ศ.2552
13.นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556
14.นางเพ็ญคนึง  ก๋ำรามัญ ตำแหน่ง ครู รก.แทน ผอ.พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558
15.นายโสวัฒน์  เหลาธรรม ตำแหน่ง รก.แทน ผอ.    พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559
16.นางกมลวรรณ  วันดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (VISION ) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีพลานามัยสมบูรณ์ เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพื้นฐานงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย  มีปัญญาประเสริฐกว่ามีทรัพย์

พันธกิจ (MISSION)
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  สมานฉันท์  สันติวิธี  ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ คุณธรรม จิตสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนของสังคม
5.  ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้เป็นเลิศ  และจัดการศึกษาวิชาอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมาย (GOALS)
นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้  เป็นเด็กดี  มีพลานามัยสมบูรณ์  รักการเล่นกีฬาและพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศด้านกีฬาและพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศด้านกีฬา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  รักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “อยู่อย่างพอเพียง”
คำขวัญของโรงเรียน  “มารยาทดี มีน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
มาตรการส่งเสริม  “โครงการโรงเรียนคุณธรรม”
จุดเด่น  เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ดำรงชีวิตตามวิถีความพอเพียง
จุดเน้น  การมีส่วนร่วมหน่วยงานอื่น ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตความพอเพียง

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า