head-bankaotonmaka-min
วันที่ 31 พฤษภาคม 2024 1:36 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

นางกมลวรรณ วันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางอัญชิษฐา คำแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวพนาวรรณ โตวเจียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวเจนจิรา ปานนอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายรัตนฉัตร แตงเที่ยง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวสุนิษา แสงสุวรรณศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววโรชา บุญก่อสร้าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า